АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ БОЛОН ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨР

2020-11-20

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨР-4
Гэрээний
жагсаалт
Гэрээ
гүйцэтгэгч
Гэрээлсэн огноо Төсөвт өртөг
1 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл нийлүүлэх G02-1 багц
Миланд Агро ХХК 2020/04/11 ₮       246,668,000.00
2 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл нийлүүлэх G02-2 багц
Мед Импекс Интернэшнл
ХХК
2020/04/11 ₮       253,190,300.00
3 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл нийлүүлэх G02-3 багц
Космос Тек Монгол ХХК 2020/04/11 ₮       512,549,100.00
4 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл нийлүүлэх G02-4 багц
Интерсайнс ХХК 2020/04/11 ₮       624,624,000.00
5 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл нийлүүлэх G02-5 багц
Голден мед ХХК 2020/04/11 ₮       794,885,000.00
6 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G03-1 багц
Космос Тек Монгол ХХК 2020/06/30 $               435,570.00
7 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G03-2 багц
Мед Импекс Интернэшнл
ХХК
2020/06/30 $               586,740.00
8 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G03-3 багц
Интерсайнс ХХК 2020/06/30 $               920,054.00
9 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G03-4 багц
Вамед Инженеринг 2020/06/30 $               750,000.00
10 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G03-5 багц
Мед Монгол ХХК 2020/06/30 $               649,244.56
11 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н цахим эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G04-1 багц
Интерсайнс ХХК 2020/05/25 ₮       560,709,000.00
12 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н цахим эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G04-2 багц
Мед Импекс Интернэшнл
ХХК
2020/05/25 ₮       518,485,000.00
13 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н цахим эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G04-3 багц
АйТиЗон ХХК 2020/05/25 ₮   1,303,440,160.00
14 ЭМСХХ-4 төслийн
СХДЖНЭ-н цахим эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх G12/small
Голден мед ХХК 2020/08/11 ₮       293,900,000.00
15 ЭМСХХ-4 нэмэлт
төслийн СХДЖНЭ-н зам, гүүрийн ажлын SM1
ЗМЗ ХХК 2020/03/09 ₮   2,627,503,986.00АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ БОЛОН ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨР-5
Гэрээний
жагсаалт
Гэрээ
гүйцэтгэгч
Гэрээлсэн огноо Төсөвт өртөг Гэрээний
дүн
1 ЭМСХХ-5
яаралтай үеийн нэмэлт санхүүжилт: Эрчимт эмчилгээний тасгийн бусад тоног
төхөөрөмж -Групп 1 (Intensive Care Unit Other equipment (Group 2), G06)
Сетунари
ХХК
2020/04/11 $          8,327,500.00 24,667,641,487.50₮
(8,654,250.00$-той дүйцэх)
2 ЭМСХХ-5
яаралтай үеийн нэмэлт санхүүжилт : Эрчимт эмчилгээний тасгийн бусад тоног
төхөөрөмж -Групп 1 (Intensive Care Unit Other equipment (Group 2), G06)
Сүвэн-Уул ХХК $             231,938.00 526,050,000.00₮
3 ЭМСХХ-5
яаралтай үеийн нэмэлт санхүүжилт : Эрүүл мэндийн ажилчдын хувийн хамгаалах
хувцас (G08: Protective Wear for Healthcare Professionals)
Монгол
Эм Импекс Концерн ХХК
$             211,750.00 416,857,040.00₮
4 ЭМСХХ-5
яаралтай үеийн нэмэлт санхүүжилт:Эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан
хамгаалалтын хувцас нийлүүлэх, “G10” дугаартай тендер
Мед
Монгол ХХК
$          1,066,667.00 2,916,712,999.00₮